Selskapsavtale

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE

RENOVASJONSSELSKAP IKS

Selskapsavtale

 

Vedtatt i
Eidskog kommunestyre den 18.09.2014
Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014
Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014
Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014

Trykk her for orginal selskapsavtale i PDF-format


 

SELSKAPSAVTALE

FOR

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS (GIR)


§ 1 OM SELSKAPET

Selskapets navn er GIR (Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS).

Selskapet eies av Eidskog kommune, Kongsvinger kommune, Sør-Odal kommune og Nord Odal kommune.

§ 2 RETTSLIG STATUS

Selskapet er et eget rettssubjekt, registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 870 963 882.

Selskapets har sitt hovedkontor i Sør-Odal kommune.

Lov om interkommunale selskaper gjelder før selskapsavtalen. I den delen av selskapet som driver myndighetsutøvelse i form av enkeltvedtak/forskrifter gjelder forvaltningsloven og offentlighetsloven. Kommunelovens regler om habilitet gjelder for selskapets styrende organer og ansatte i selskapet.

Selskapet er delegert forvaltningsmyndighet fra eierkommunene, i den grad dette kan delegeres, innenfor selskapets formål.

§ 3 FORMÅL OG VIRKSOMHETSOMRÅDE

Selskapets hovedformål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere, knyttet til renovasjon og innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene.

Selskapet skal være en pådriver for fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger for avfallshåndtering. Selskapet skal også være en pådriver for avfallsminimering, gjenbruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

Eierkommunene har plikt til å levere alt avfall fra kommunenes virksomheter til selskapet, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for avfall uten etter avtale med selskapet.

Selskapet kan etablere eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver for eierne, som eierne og selskapet måtte bli enige om.

I den utstrekning selskapet har kapasitet, kan selskapet påta seg oppdrag for andre, så lenge dette ikke er i strid selskapets formål.

§ 4 EIERANDEL OG INNSKUDDSPLIKT

Deltakerne hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet ved årsskiftet, siste år. Forholdstallet for ansvar og eierandel er ved utgangen av 2013 slik:

  Folketall 31.12.2013 Andel
Kongsvinger 17 825 48,1 %
Nord-Odal 5 118 13,8 %
Sør-Odal 7 847 21,2 %
Eidskog 6 253 16,9 %
Sum: 37 043 100,0 %

De deltakende kommuner har innfridd sin innskuddsplikt. Nye deltakende kommuner må innbetale en andel pr. innbygger. Beløpets størrelse fastsettes av representantskapet i forhold til selskapets netto eiendeler.

§ 5 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 8 medlemmer, to fra hver eierkommune.

Representantene i de ulike eierkommunene skal stemme samlet per kommune og i henhold til den eierandel som representeres.

Representantskapets medlemmer, med minimum to varamedlemmer i rekkefølge, velges av kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperiode.

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

I forkant av representantskapsmøtet som velger styre, samt leder og nestleder i styret, nedsettes det en valgkomite bestående av en representant fra hver eierkommune , som overfor representantskapet foreslår kandidater til styret, leder og nestleder i styret, samt honorar for disse vervene.

§6 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER

Representantskapet skal:

  1. Velge styrets medlemmer med varamedlemmer og selskapets revisor
  2. Velge styrets leder og nestleder
  3. Vedta selskapets mål, økonomiplan og budsjett- og investeringsplan, inkludert gebyrsatser før endelig vedtak av gebyrer i eierkommunene.
  4. Vedta regnskap og årsmelding
  5. Vedta pantsetting av selskapets aktiva.
  6. Fastsette godtgjørelse til styret, styrets leder og nesteleder og representantskapet

§ 7 STYRET

Styret skal ha 5 medlemmer. Representantskapet velger 4 styremedlemmer med inntil 2 varamedlemmer i rekkefølge.

Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte.

Styret med leder og nestleder velges for 2 år.

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

§ 8 ØKONOMI, LÅNEOPPTAK, GARANTI OG REGNSKAP

Selskapet skal drives kostnadseffektivt og rimelig, og forutsettes å være selvfinansierende. Selskapet dekker sine løpende utgifter ved fastsatte gebyrer, betaling for leverte tjenester og salg av avfallsfraksjoner.

Selskapets styre kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene innenfor vedtatt låneramme.

Høyeste låneramme for ramme for selskapets samlede låneopptak er 50 millioner kroner.

Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også tas opp lån til likviditetsformål.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

Deltakerkommunene har proratarisk ansvar for selskapets gjeld etter samme fordelingsnøkkel som framkommer i denne avtales § 4.

§ 9 UTMELDING OG INNMELDING

Den enkelte eierkommune kan med 3 års skriftlig varsel si opp sitt eierforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Oppsigelsen løper fra førstkommende årsskifte og 3 år fram.

Utløsningssummen fastsettes til deltakerkommunens andel av selskapets nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp i henhold til den proratariske fordelingsnøkkel under § 4. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for sin forholdsmessige andel av selskapets forpliktelser, også økonomisk ansvar for etterbruken av Hernesmoanlegget.

Andre kommuner eller interkommunale selskaper kan opptas i selskapet ved enstemmighet i representantskapet. Vilkårene for deltakelse fastsettes i avtale mellom kommunene og ved revisjon av selskapets vedtekter. Det samme gjelder ved en eventuell fusjon.

§ 10 OPPLØSNING

Selskapet kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken.

Overfor kreditorer som ikke har fått dekning, har deltakerkommunene ansvar i henhold til den proratariske fordelingsnøkkel under § 4.

§ 11 TVIST

Dersom det oppstår tvist mellom partene om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger.

Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen og om fordeling i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter eventuell oppløsning, løses i medhold av Tvistemålsloven, dog slik at tvist i anledning oppsigelse avgjøres av departementet i den utstrekning dette følger av Lov om interkommunale selskap.

§ 12 IKRAFTTREDEN

Selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den vedtas i kommunestyrene.

 

Hernesmoen ………….. 2014.

   
________________________ ________________________
Ordfører i Eidskog Ordfører i Kongsvinger
   
________________________ ________________________
Ordfører i Nord-Odal Ordfører i Sør-Odal

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY