Fremtidens renovasjonsbransje

Fremtidens renovasjonsbransje

Generelt er vi nordmenn flinke til å kildesortere, men vi kan alltid bli bedre. Les mer om våre forventninger til avfallssortering i fremtiden her.

Vår erfaring tilsier at glåmdølene generelt er flinke til å kildesortere. Det er stor bevissthet rundt viktigheten av kildesortering, og folk ønsker gjerne å bidra til økt gjenvinning ved å sortere sitt avfall. I årene fremover vil det imidlertid bli enda strengere krav til kildesortering, og vi håper og tror at innbyggerne i våre kommuner vil være med på utviklingen. Her tar vi en titt på våre forventninger til årene som kommer.

Generelt gode på kildesortering i Norge

I Norge kildesortere de aller fleste i noen grad. Dette gjelder både bedrifter og privatpersoner, som ser at dette lønner seg for klimaet eller for den økonomiske gevinsten gjenvinning bidrar til. Flere finner plass til kildesortering hjemme, og setter seg inn i hvordan avfallet skal sorteres på riktig måte.

Vi kan imidlertid alltid bli bedre. En analyse vi har utført viste at 80 % av alt restavfall vi får inn faktisk er restavfall, mens 20 % kunne vært sortert ut. Ved å øke bevisstheten rundt riktig sortering ytterligere, håper vi at vi kan presse dette tallet enda nærmere null. Dermed vil en større andel av verdiene i avfallet kunne utnyttes og gjenvinnes.

Usikker på hvordan avfallet skal kildesorteres? Her finner du en utfyllende guide til kildesortering.

Økt fokus på sirkulær økonomi

Det er en generell enighet om at det må iverksettes tiltak for å verne om miljøet, og at dette i mange tilfeller også vil innebære en overgang til en mer sirkulær økonomi. Gjenbruk og gjenvinning vil alltid være mer lønnsomt enn ny produksjon, og vi vil derfor se et enda større fokus på dette i årene som kommer. Det er også på dette området vi som renovasjonsselskap har størst mulighet til å bidra til det grønne skiftet.

EU-direktiv skjerper krav til gjenvinning

I Europa er det EU som er den største pådriveren for iverksettelse av tiltak for klimaet, og deres bestemmelser påvirker Norge gjennom EØS-avtalen. Et nytt EU-direktiv fører til at kravene til gjenvinning vil skjerpes frem mot 2035. Da skal 65 % av alt husholdningsavfall materialgjenvinnes. I GiR sitt område hadde vi 31 % materialgjenvinning i 2017.

Måten gjenvinningsgraden måles på vil også endres. I dag rapporteres det inn hvor mye avfall som sendes til gjenvinning, mens det fremover vil måles hvor mye som faktisk gjenvinnes. Dermed må også kravene til rengjøring og behandling av avfallet skjerpes.

Omfanget av avfallssortering i hjemmet vil utvides

Noe vi føler oss sikre på, er at vi i fremtiden må forvente å sortere enda mer av vårt eget avfall. Dette er en naturlig konsekvens av kravet om økt grad av gjenvinning. Samtidig vil også mer måtte leveres på gjenvinningsstasjon. For å nå gjenvinningsmålet vil det som nevnt også bli strengere krav til rengjøring av avfall. Dette er for at mer av avfallet som sendes til gjenvinning faktisk skal kunne gjenvinnes. 

Samtidig tror vi det generelt vil bli mindre avfall som følge av mer bevisste forbrukere. Dette er en trend vi har sett de siste årene, og som vi tror kommer til å fortsette fremover.

Vi er klare – er du?

Vi i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap er klare for å møte utviklingen i bransjen og å gjøre en innsats for miljøet i årene som kommer. For å møte kravene i det nye avfallsregelverket trenger vi imidlertid alle innbyggere i våre kommuner med på laget. 

Vi kommer til å fortsette å bidra med informasjon og effektive løsninger som gjør det enklere for deg å forholde deg til et strengere regelverk og skjerpede rutiner. Sammen bidrar vi til en grønnere fremtid.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om avfallssortering og gjenvinning.