4 ABONNEMENT

4.1 RENOVASJONSGEBYR

I Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner er det tvungen renovasjon for private boliger samt fritidseiendommer/hytter jfr. § 10 Renovasjonsgebyr i renovasjonsforskriften.
Priser på gebyrer samt størrelsen på fradrag og tillegg finnes i kommunenes gebyrregulativ som vedtas av det enkelte kommunestyre. Dette ligger tilgjengelig på den enkelte kommunes hjemmesider samt på GIR's hjemmesider.
Størrelsen på renovasjonsgebyret baseres på størrelsen på restavfallsbeholderen.

4.2 ABONNEMENTSTYPER

GIR har følgende 3 hovedtyper av renovasjonsabonnement:

 • Normalabonnement (for private boliger)
 • Fritids-/hytteabonnement
 • Storforbruker (for offentlige næringsbygg/institusjoner)

4.3 NORMALABONNEMENT

Alle boenheter skal ha et normalabonnement som utgangspunkt. Dette abonnementet kan utvides eller reduseres etter behov. Se punkt 4.3.1.5 og 4.3.2.4 for nærmere beskrivelse.
Et normalabonnement gir rett til følgende beholdere:

 • Plastsekk for husholdningsplast: 240 liter
 • Restavfall: 240 liter
 • Papp/papir: Valgfritt
 • Glass/metall: Valgfritt

4.3.1 FRADRAG

Størrelsen på fradrag finnes i kommunenes gebyrregulativ som vedtas av det enkelte kommunestyre, og er tilgjengelig på den enkelte kommunes hjemmesider samt på GIR's hjemmesider.

4.3.1.1 Fellesløsning

Abonnentene kan etablere fellesløsning, og GIR kan pålegge abonnentene et slikt samarbeid dersom dette anses nødvendig. Nødvendig er det for eksempel i borettslag med blokker, rekkehus eller lignende bebyggelse der bygningene ikke består av frittstående boliger. Nødvendig er det også der samarbeidsløsninger er nødvendig av plasshensyn.  Fellesløsninger gir rett til et fradrag i renovasjonsgebyret fastsatt av kommunen.

4.3.1.2 Gjødselkjeller

Abonnenter som driver husdyrbruk med gjødselkjeller i bruk hele året kan inngå avtale med GIR om alternativ behandling av våtorganisk avfall. Kun avfall fra egen husholdning kan anvendes i denne behandlingsmåten. Alt våtorganisk avfall fra husstanden skal sorteres ut og behandles lokalt. Avfallet må være sortert og fritt for helse- og miljøgifter. Det våtorganiske avfallet legges i gjødselkjelleren og blandes med gjødsel fra husdyrholdet. Det må finnes en luke eller annen nedgang til gjødselkjelleren slik at det er enkelt å tømme det våtorganiske avfallet husholdningen ned i gjødselkjelleren. Ubehandlet våtorganisk avfall må ikke spres på jorda under utkjøring av gjødsel fra gjødselkjelleren. Avtale om hjemmekompost vil gi et fradrag i renovasjonsgebyret ihht. kommunens gebyrregulativ.  GIR har tilsynsrett.

4.3.1.3 Hjemmekompost

De som ønsker det kan inngå egen avtale med GIR om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. GIR avgjør om de praktiske forhold ligger til rette for hjemmekompostering. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte. Det kreves også at komposteringen må skje i en isolert kompostbeholder som skal godkjennes av GIR. Abonnenten må selv anskaffe kompostbeholderen. Andre løsninger kan godkjennes dersom det foreligger godkjenning fra helsemyndighet. I avtalen med GIR vil det bli fastsatt krav til plassering, drift, tilsyn mv. av kompostbeholderen. Avtale om hjemmekompost vil gi et fradrag i renovasjonsgebyret ihht. kommunens gebyrregulativ. GIR har tilsynsrett.

4.3.1.4 Nedgravde løsninger

I enkelte tilfeller vil det være mest hensiktsmessig med nedgravde løsninger som erstatning for beholdere. Dette kan være på grunn av plassmangel, estetikk etc. Slike løsninger vil være forbeholdt oppsamlingsplasser der et stort antall abonnenter vil være tilknyttet.

Ved ønske om etablering av slike løsninger skal GIR kontaktes i god tid før etableringen. GIR koster i utgangspunktet innsamlingsutstyret (nedgravde beholdere) og beholder i alle tilfeller eiendomsretten til disse, men ved samarbeidsløsninger der mindre enn 30 abonnenter deler ett beholdersett vil kostnadsfordelingen mellom GIR og abonnentene bli som følger av tabellen under.
Abonnentene må selv stå for nedgraving/montering av innsamlingsutstyret. Dersom løsningen omfatter mer enn 100 abonnenter vil GIR også vurdere å bekoste nedgraving og installasjon. Avtale om nedgravde løsninger vil gi et fradrag i renovasjonsgebyret ihht. kommunens gebyrregulativ.
Innkjøpskostnadene vil fordele seg slik:

Antall abonnenter pr beholdersett GIR står for Abonnentene står for
Over 30 100 % 0 %
25 - 29 75 % 25 %
20 - 24 66 % 34 %
15 - 19 50 % 50 %
10 - 14 34 % 66 %
Mindre enn 10 Nedgravd løsning er ikke aktuelt

Mer informasjon om installering og krav om plassering finnes i kapittel 11.

4.3.1.5 Redusert abonnement

Dersom en abonnent produserer lite avfall, er det mulig å inngå avtale om redusert abonnement. Dette vil gi et fradrag i renovasjonsgebyret.
Et redusert abonnement gir rett til følgende beholdere:

 • Plastsekk for husholdningsplast: 240 liter
 • Restavfall: 140 liter
 • Papp/papir: Valgfritt
 • Glass/metall: Valgfritt

4.3.2 TILLEGG

Størrelsen på tillegg finnes i kommunenes gebyrregulativ som vedtas av det enkelte kommunestyre, og er tilgjengelig på den enkelte kommunes hjemmesider samt på GIR's hjemmesider.

4.3.2.1 Gangavstand

Beholderne skal plasseres med maksimal gangavstand 10 meter fra hovedveg. Det kan søkes skriftlig om annen plassering mot et tillegg i renovasjonsgebyret. Gebyret regnes ut fra antall meter beholderne er plassert fra hovedveg (minus 10 meter.) Det innvilges ikke gangavstand over 30 meter en veg, med unntak for abonnenter som har innvilget Fri henteavstand. Se punkt 2.10 for definisjon av gangavstand, punkt 2.19 for definisjon av hovedveg og punkt 4.3.4 Fri henteavstand.

4.3.2.2 Henteavstand

Abonnenter som bor alene langs en veg skal i utgangspunktet ha oppstillingsplass for beholderne ved nærmeste hovedveg.  Abonnenter som bor mer enn 2 km lenger inn en vei enn nest siste abonnent skal ikke ha sine beholdere plassert lenger unna hovedvei enn nest siste abonnent.  Abonnenter kan, såfremt vegen tilfredsstiller kravene til kjørbar veg, søke skriftlig om å plassere beholderne ved boligen. Det vil i slike tilfeller bli gitt et tillegg på renovasjonsgebyret for ekstra henteavstand. Se kommunens gebyrregulativ for beregning av tillegg for henteavstand.

Figuren viser prinsippet for beregning av hentetillegg.

4.3.2.3 Ryggeavstand

Rygging skal i størst mulig grad unngås av sikkerhetshensyn. Maksimal ryggeavstand er 50 meter. Unntak fra dette gjøres kun ved spesielle tilfeller etter søknad.

Rygging utløser ikke endring i gebyret, men kan utløse hentetillegg.

4.3.2.4 Utvidet abonnement

Dersom en abonnent produserer mye avfall, er det mulig å inngå avtale om utvidet abonnement. Dette vil gi et tillegg i renovasjonsgebyret.
Et utvidet abonnement gir rett til følgende beholdere:

 • Plastsekk for husholdningsplast: 240 liter
 • Restavfall: 360 liter
 • Papp/papir: Valgfritt
 • Glass/metall: Valgfritt

4.3.3 FRITAK FOR HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Søknader om fritak, unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårdsnr/bruksnr. Søknadene skal sendes til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 SANDER. Søknadsskjemaer fins på vår hjemmeside www.gir.hm.no, og kan også sendes via e-post til post@gir.hm.no

Boenheter som er fraflyttet i mer enn 6 mnd av gangen, og dermed står ubebodd ut over 6 mnd, kan etter skriftlig søknad slippe å delta i renovasjonsordningen.  Dette gjelder ikke bolig/boenhet som blir brukt som fritidsbolig.
Eier (hjemmelshaver) plikter å gi melding straks boenheten blir tatt i bruk på nytt. Unnlates slik melding kan GIR kreve gebyr for den perioden boenheten ikke deltok i ordningen.
Ved oppsigelse av abonnement må eier/hjemmelshaver betale fullt gebyr ut inneværende termin. Fritak vil tidligst gjelde fra den etterfølgende termin etter at søknaden er mottatt.
I enkeltsaker kan det etter skriftlig søknad gjøres unntak fra, eller gis dispensasjon fra bestemmelsene i regelverket dersom rimelige grunner tilsier dette.

4.3.4 FRI HENTEAVSTAND

Funksjonshemmede kan etter søknad få innvilget fri henteavstand uten merkostnad. Med funksjonshemmede menes her personer som pga. alder, sykdom, handikap eller av andre helsemessige årsaker ikke er i stand til å følge rettledningens krav om plassering av avfallsbeholdere. Dette gjelder kun personer uten husstandsmedlemmer til å tømme avfallet for seg.
Dersom det på grunn av sykdom vil oppstå spesielt mye avfall kan det innvilges utvidet abonnement uten tillegg i renovasjonsgebyret.
Det stilles krav om legeerklæring før fri henteavstand kan innvilges.
Kravene til kjørbar veg (se Punkt 9 Krav til kjørbar veg) er uansett ufravikelige.

4.4 HYTTE/FRITIDSRENOVASJON

Beholdere for hytter og fritidsbebyggelse er merket ”Hytterenovasjon”. Abonnentene må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte slik at ikke hygieniske og estetiske ulemper oppstår. Abonnenten må selv sørge for å få brakt sitt avfall til hytterenovasjonsbeholderne.

Ordningen består av containere/beholdere spesielt beregnet for formålet. Containere/beholdere er plassert på strategiske steder for å kunne samle opp flest mulig fritidsabonnenter.
Enkelte plasser har kildesortering av papir og glass- og metallemballasje.

Containere/beholdere for fritidsrenovasjon er beregnet for avfall som oppstår ved normal bruk av eiendommen. Avfall som oppstår som følge av opprydding, oppussing samt grovavfall og farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen.
Abonnenter med hytte- og fritidsabonnement har rett til å benytte gjenvinningsstasjonen på linje med andre abonnenter.

4.4.1 FRITAK FOR HYTTE/FRITIDSRENOVASJON

Søknader om fritak, unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårdsnr/bruksnr. Søknadene skal sendes til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 SANDER. Søknadsskjemaer finnes på vår hjemmeside www.gir.hm.no, og kan også sendes via e-post til post@gir.hm.no

Det gis kun unntaksvis fritak for gebyr på hytte/fritidsbolig.
Det stilles krav til at hytta/fritidsboligen er i slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk, og at den av den grunn er avstengt og tømt for innbo.
Det gis ikke fritak på grunnlag av at abonnenten tar med avfall hjem til egne avfallsbeholdere. Det gis heller ikke fritak på grunn av kort avstand mellom hytte/fritidsbolig og fast bopel, ei heller for lang avstand fra hytta/fritidsboligen til hyttecontainere.

4.5 STORFORBRUKER

En storforbruker er en abonnent som på bakgrunn av avfallsmengder eller på grunn av avfallets beskaffenhet må ha en innsamlingsløsning som er spesielt tilpasset formålet.
Eksempler på storforbrukere er offentlige institusjoner som skoler, gamlehjem og lignende.

4.6 ENDRING AV ABONNEMENT

Eier/hjemmelshaver plikter å melde endringer som kan ha betydning for abonnementet på boenheten straks dette skjer. Dette gjelder også bruksendringer.
• Eieren/hjemmelshaveren kan endre beholderstørrelse en gang pr år. Dersom det viser seg at utvalgte antall og volum på beholderne ikke er tilstrekkelig for boenheten, skal eieren/hjemmelshaveren selv bestille utvidelse av abonnementet.
• Dersom renovatøren gjentatte ganger registrerer at beholderne er overfylte eller for hardt komprimert, kan GIR pålegge utvidelse av beholderstørrelse etter forutgående varsling, selv om dette medfører økte kostnader for eieren/hjemmelshaveren.
• Ved fraflytting av eiendommen skal melding sendes GIR som vil foreta innhenting av beholdere.
Dersom boenheten blir stående ubebodd kan det søkes om fritak for renovasjonsgebyr. Se Punkt 4.3.3 Fritak for husholdningsrenovasjon for nærmere beskrivelse av fritaksreglene.
 

Tilbake til forsiden