10. AVFALLSBODER OG AVFALLSROM

En avfallsbod eller et avfallsrom er ett tiltak som skal gjøre det enklere for abonnenten å kildesortere avfallet og gjøre tømming smidigere for renovatøren. Samtidig kan avfallsbod/avfallsrom betraktes som et forskjønningstiltak.

10.1 TEKNISKE KRAV

Kravene til avfallsboder og avfallshus skal tilfredsstille kravene til punkt 5.1.8 plassering og tømming av beholdere. Ved dimensjonering av avfallsbod/avfallsrom kan beholderstørrelser og beholdertyper for de mest vanlige abonnementstyper finnes under punkt 4.2 Abonnementstyper og punkt 5.1 Beholdere.
Ved større samarbeidsløsninger må GIR kontaktes ved beregning av antall og størrelse på beholdere.

  • Avfallsboden/avfallsrommet skal ligge slik at maksimal gangavstand fra hovedveg er 10 meter.
  • Avfallsbeholderne skal plasseres på markplan. Med dette menes at eventuelle kanter som beholderne må flyttes over ikke skal overskride 3 cm. Dersom det er høyere terskler enn dette skal disse utrustes med kjøreramper eller grus.
  • Størrelse og åpninger må være så store at alle beholdere må kunne trilles ut uten at andre beholdere må flyttes. Beholderen må kunne trilles ut uten at det er behov for sideveis flytting/skyving.
  • Ved dimensjonering skal det beregnes 15 cm fri plass mellom beholderne og 15 cm fri plass mellom beholder og vegg.
  • Det skal beregnes plass for sekk til husholdningsplast.
  • Det må tas høyde for eventuelle nye fraksjoner i fremtiden selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger planer for dette.
  • Avfallsmengdene fordoblet seg de siste 10 år, og det bør tas høyde for at denne utviklingen fortsetter og at man derfor må ha større beholdere i fremtiden.
  • Avfallsboder bør bygges uten dør, men eventuelle dører skal slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling.

Tilbake til forsiden