2. DEFINISJONER

2.1 ABONNENT

Som abonnent regnes eier av bolig/boenhet eller fritidsbolig som er tilsluttet den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festetiden kan forlenges ut over 30 år, skal festeren regnes som abonnent dersom ikke annet er avtalt. Eier kan gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Om det er flere boenheter på samme eiendom skal hver enkelt boenhet ha sitt eget abonnement.

2.2 AVFALL

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jfr. forurensningslovens § 27. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Avfall deles inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.

2.3 AVFALLSFRAKSJON (FRAKSJON)

Med avfallsfraksjon menes i denne rettledning en ensartet type avfall. Rent papiravfall er en fraksjon mens glass er en annen fraksjon osv.

2.4 BOLIG/ BOENHET

En bolig kan bestå av en eller flere boenheter.
En boenhet kan bestå av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privat boenhet for en eller flere personer, og har atkomst uten at man må gå gjennom en annen boenhet.

2.5 DEPONIAVFALL

Med deponiavfall menes restavfall som ikke er egnet for forbrenning slik som for eksempel Glava og steinull.

2.6 DIFFERENSIERT GEBYR.

Differensiert gebyr er basert på et grunnbeløp for alle boenheter og et varierende beløp basert på restavfallsbeholderens størrelse, servicegrad og hjemmekompostering. Næringsvirksomhet som deltar i den kommunale renovasjonen blir å regne som boenhet og betaler grunnbeløp og varierende beløp som over, dersom de ikke kommer inn i kategorien storforbruker. Endring i gebyrets størrelse kan også skje ved avvikende plassering av avfallsbeholdere.

2.7 ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (EE-AVFALL)

Med elektrisk og elektronisk avfall menes elektriske apparater som kaffetraktere, varmeovner, datamaskiner, tv-apparater, radioer, mikrobølgeovner, mobiltelefoner, småbatterier, lysstoffrør med mer.

2.8 FARLIG AVFALL

Som farlig avfall regnes avfall som ikke kan behandles sammen med husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler på slikt avfall er maling, oljer, løsningsmidler, kjemikalier, plantevernmidler, batterier osv.

2.9 FELLESLØSNING

Med fellesløsning menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere.

2.10 GANGAVSTAND

Gangavstanden er den avstanden renovatøren må gå for å kunne tømme beholderne. Maksimal gangavstand er 30 meter en vei. Gangavstand utover 10 meter utløser ett hentetillegg.

2.11 GJENVINNINGSSTASJON

Dette er opparbeidede betjente plasser hvor kommunens abonnenter kan levere avfall. Det forutsettes at avfallet sorteres og leveres i rett merket container. For levering av restavfall kreves det til enhver tid vedtatte gebyr.

2.12 GJØDSELKJELLER

Med gjødselkjeller forstås å omdanne husdyrgjødsel til et jordprodukt.
Gjødselkjeller som er i bruk til husdyrgjødsel kan benyttes til kompostering av våtorganisk avfall.

2.13 GLASS-/ OG METALLEMBALLASJE

Glass- og metallemballasje er emballasje som har vært brukt til oppbevaring av næringsmidler. Eksempler på dette er syltetøyglass, vinflasker og hermetikkbokser.

2.14 GROVAVFALL

Som grovavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller beskaffenhet.

2.15 HAGEAVFALL

Som hageavfall regnes kvist, grener, gress og planterester.

2.16 HENTEAVSTAND

Henteavstand er avstanden fra godkjent veg og frem til beholdersettet, uavhengig av om dette er kjøreavstand eller gangavstand. 10 meter henteavstand er inkludert i abonnementet. Utover dette må abonnenten betale ett hentetillegg.

2.17 HENTEFREKVENS

Hentefrekvens er tiden mellom to tømminger av samme avfallsfraksjon.

2.18 HJEMMEKOMPOSTERING

Med hjemmekompostering forstås å omdanne våtorganisk avfall hjemme hos den enkelte abonnent, i en egnet beholder, til et jordprodukt.

2.19 HOVEDVEG

En ”hovedveg” (i GIR sine retningslinjer) er en privat eller offentlig veg som tilfredsstiller ”krav til kjørbar veg” (punkt 9).
En innkjørsel er ikke å regne som en del av hovedvegen.

2.20 HUSHOLDNINGSAVFALL

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

2.21 HUSHOLDNINGSPLAST

Husholdningsplast er plast som har vært brukt til emballasje i husholdningen.

2.22 HVITEVARER

Med hvitevarer menes vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, tørketromler og komfyrer.

2.23 IMPREGNERT TREVIRKE

Impregnert trevirke er trevirke som er behandlet med kjemiske stoffer for at det ikke skal råtne. Dette kan være behandling med kreosot eller tungmetallsalter (CCA-impregnering). Impregnert trevirke regnes som farlig avfall.

2.24 INNKJØRSEL

En innkjørsel er en avkjøring fra hovedveg som har privat karakter, og som har som formål å gi adkomst til bolig.

2.25 JERN OG METALL

Jern og metall er gjenstander av jern og metall som ikke har vært benyttet som emballasje, og derfor ikke naturlig hører hjemme i returordningen for glass- og metallemballasje.

2.26 KILDESORTERING

Med kildesortering menes at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse typer avfallsfraksjoner adskilt og legger disse fraksjonene i anviste avfallsbeholdere eller bringer disse til anviste mottakssteder for slike fraksjoner.

2.27 KULDEMØBLER/KJØLEMØBLER

Med dette menes kjøleskap, frysere, kombiskap, varmepumper med mer.

2.28 LANDBRUKSPLAST

Landbruksplast er plast som er brukt i landbruket. Eksempler på dette er rundballeplast, gjødsel- og såkornsekker og solfangerfolie.

2.29 MATAVFALL

Som matavfall regnes alle rester fra næringsmidler som frukt og grønnsaker, kjøtt og fisk eller annet som fremkommer ved behandling av mat på et kjøkken.

2.30 MINISTASJON

Dette er et ubetjent anlegg hvor det er utplassert en eller et lite antall containere for mottak av rene avfallsfraksjoner. Abonnentene kan fritt levere sorterte avfallsfraksjoner til disse containere.

2.31 NÆRINGSAVFALL

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

2.32 PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONG

Papp, papir og drikkekartong er alle typer papir og kartong slik som aviser, ukeblader, emballasjekartong, melkekartonger etc.

2.33 PCB

PCB regnes som en av verdens farligste miljøgifter og er derfor en miljøgift som er prioritert i innsamlingen. PCB kan blant annet finnes i isolerglassruter fra 1965 til 1980 og i kondensatorer i lysarmaturer.

2.34 RESTAVFALL

Restavfall er blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller annen sortering av husholdningsavfall eller næringsavfall.

2.35 RYGGEAVSTAND

Ryggeavstand er den avstanden en renovasjonsbil må rygge på grunn av manglende snuplass. Maksimal ryggeavstand er 50 meter.

2.36 SMITTEFARLIG AVFALL

Dette er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake alvorlig sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

2.37 SPESIALAVFALL

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
Av hensyn til praktisk behandling av avfall vil spesialavfall i denne rettledning bli delt opp i underkategoriene grovavfall, farlig avfall og smittefarlig avfall.

2.38 TREVIRKE

Trevirke er alle typer trevirke som ikke er impregnert. Trevirke kan være både helt rent, eller det kan være behandlet med maling, beis eller lakk. Trevirke kan også inneholde mindre mengder pålimt folie, metallhengsler, spiker etc. fra møbler og lignende.

2.39 UFF

UFF er U-landshjelp fra Folk til Folk. Ordningen består av innsamling av klær og tekstiler. UFF-containere er plassert ut blant annet på GIR's gjenvinningsstasjoner. Ordningen administreres av UFF-Norge og er ikke en del av GIR's innsamlingssystem.

2.40 VÅTORGANISK AVFALL

Med dette menes lett nedbrytbare organiske stoffer der materialet stammer fra planter og dyr, og der nedbrytningen kan skje ved biologiske prosesser. Matavfall regnes som en del av våtorganisk avfall.

 

Tilbake til forsiden