3. KOMMUNAL INNSAMLING AV AVFALL

3.1 KOMMUNENS ANSVAR

3.1.1 SØRGE FOR INNHENTING

Kommunen sørger for innsamling av husholdningsavfall. Ingen må derfor samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke. Kommunen kan sette bort hele eller deler av renovasjonen til private renovatører. I Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal er ansvaret for den kommunale innsamlingen av husholdningsavfall delegert til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR).

3.1.2 SIKRE GJENVINNING

GIR skal gjennom sine avfallsløsninger sørge for en forsvarlig behandling av avfallet. Størst mulig andel av avfallet skal gjenvinnes og det skal tilstrebes å følge avfallspyramiden (avfallshierarkiet).

3.1.3 BILLIG OG MILJØVENNLIG RENOVASJONSLØSNING

GIR skal gjennom sine avfallsløsninger sørge for en mest mulig miljøvennlig behandling av avfallet. GIR skal tilstrebe å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig.

3.2 ABONNENTENS ANSVAR

3.2.1 GENERELLE FORBUD, SÅ SOM EKSPLOSIVER, VARM ASKE ETC.

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, løse sprøytespisser/skalpeller (pakkes inn, se punkt 6.1.5 Smittefarlig avfall), varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til godkjent mottak.

3.2.2 KILDESORTERING AV AVFALL

Avfall skal hos abonnenten sorteres i minst fem fraksjoner, slik at avfallet i størst mulig grad kan gjenvinnes:
• Papp og papir
• Husholdningsplast
• Glass- og metallemballasje
• Restavfall
• Farlig avfall
Det kan senere tilrettelegges for kildesortering og innsamling av andre gjenvinnbare fraksjoner.
Se ellers punkt 6 Kildesortering for nærmere beskrivelse.

Ved overskridelse av kildesorteringsbestemmelsene kan renovatøren, etter forutgående varsling, nekte å tømme avfallsbeholderen før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer, kan GIR for abonnentens regning sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet.

3.2.3 SØRGE FOR KJØRBAR VEI

Abonnenten skal sørge for at det på hentetidspunktet er kjørbar veg frem til hentepunktet. Kravene til kjørbar veg for renovasjonsbil beskrives nærmere i punkt 9.

3.2.4 VEIER GIR TRAFIKKERER

GIR trafikkerer i utgangspunktet alle veger der det befinner seg beholdersett som benyttes av to eller flere abonnenter såfremt disse tilfredsstiller Punkt 9 Krav til kjørbar veg. Reglene for flytting av beholdere er slik:
Dersom det finnes beholdersett som benyttes av to eller flere abonnenter langs en hovedveg, trafikkerer GIR denne, forutsatt at den tilfredsstiller kravene til kjørbar veg.
Dersom det tilkommer nye husstander langs veg der alle beholdersett er plassert ved hovedveg, plikter disse å slutte seg til fellesløsningen ved nærmeste hovedveg. Evt. unntak fra dette kan kun gjøres med tillatelse fra GIR. Det må da søkes skriftlig.

3.2.5 TILGJENGELIGE BEHOLDERE PÅ TØMMEDAGEN

Abonnenten skal sørge for at beholderne på tømmedagen er lett tilgjengelige. Dette inkluderer måking av snø, strøing ved glatt føre samt sørge for at tilgangen til beholderne ikke er blokkert av biler etc. Sekk for returplast skal plasseres ved siden av de andre beholderne og ikke settes foran, legges oppå eller knytes fast til disse.

3.2.6 FASTFROSSET AVFALL

Abonnenten skal til tømmedagen sørge for at avfallet ikke er fastfrosset i beholderen og derved hindre en god tømming av disse. Renovatøren har ikke anledning til å løsne fastfrosset avfall i beholderne.

3.2.7 OVERFYLTE ELLER FOR HARDT KOMPRIMERTE BEHOLDERE

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles eller hardpakkes slik at det blir vanskelig å få avfallet ut av beholderen. Avfallsbeholderen skal ikke fylles fullere enn at lokket kan lukkes.
Dersom renovatøren gjentatte ganger registrerer at beholderne er overfylte eller for hardt komprimerte, kan GIR pålegge utvidelse av beholderstørrelse etter forutgående varsling, selv om dette medfører økte kostnader for abonnenten.

3.2.8 RENHOLD AV BEHOLDERE

Vedlikehold/renhold av avfallsbeholderne besørges av abonnentene.
 

Tilbake til forsiden