11. NEDGRAVDE LØSNINGER

Dette kapittelet tar for seg krav til plassering av nedgravde løsninger. Kriteriene for etablering av slike løsninger finnes i punkt 4.3.1.4.

11.1 PLASSERING

Nedgravde løsninger må plasseres på en slik måte at renovasjonsbilen må kunne ha fri og uhindret adgang til beholderne. Dette innebærer at kravene i kapittel 9 om kravene til kjørbar veg må overholdes. Utover dette er det viktig å velge plasseringer som tilfredsstiller følgende:

 • Av brannsikkerhetshensyn må det være god avstand til husvegger, garasjer og lignende.
 • Beholdere må plasseres slik at renovasjonsbil må kunne stoppe maksimum 1 meter fra beholderne.
 • Området der bilen står plassert må være tilnærmet flatt av hensyn til tømmingen.
 • Det må planlegges med enkel fjerning av snø.
 • Plasseringen må velges på en slik måte at risikoen for blokkering på grunn av parkerte biler og lignende blir minst mulig.
 • Det må sjekkes at det ikke ligger kabler og rør i grunnen der beholderne skal graves ned.
 • Det må innhentes nødvendige tillatelser fra kommuner, vegvesen osv.

Abonnenten er ansvarlig for at disse punktene er tatt hensyn til før installering.

11.2 MONTERING

 • Benytt en autorisert entreprenør ved installering.
 • Nødvendige godkjenninger fra kommunen må innhentes.
 • Hullet skal være 150 cm dypt og bunnen jevnes godt ut.
 • Beholderen løftes i øyeboltene, pass på at innkastluken kommer på riktig sted.
 • Bruk vater for å få det helt rett.
 • Start fyllingen med småstein og unngå å legge for store steiner mot beholderveggen.
 • Er det høyt grunnvann bør beholderen forankres med ca. 1m³ betong som legges mot forankringen i bunnen på beholderen.
 • Om flere beholdere skal plasseres inntil hverandre bør mellomrommet helst være 80 cm, 60 cm er absolutt et minimum.
 • Det utvalgte stedet må være lett tilgjengelig for renovasjonsbilen.
 • Tenk også på dreneringen på toppen rundt den ferdig installerte beholderen.

Tilbake til forsiden