5. ORDNINGEN

5.1 BEHOLDERE

GIR har følgende beholderstørrelser:

Beholderstørrelse Bredde Dybde Høyde Fraksjoner
140 liter 505 mm 555 mm 1100 mm Restavfall, glass/metall, papp/papir
240 liter 585 mm 750 mm 1100 mm Restavfall, glass/metall, papp/papir
360/370 liter 749 mm 880 mm 1115 mm Restavfall, glass/metall, papp/papir
500 liter 1260 mm 650 mm 1140 mm Restavfall, papp/papir
660 liter 1380 mm 780 mm 1250 mm Restavfall, papp/papir
1000/1100 liter 1380 mm 1115 mm 1470 mm Restavfall, papp/papir

Målene kan variere noe da det finnes flere ulike produsenter av beholdere. Målene i tabellen angir de største målene uavhengig av produsent. Ved for eksempel bygging av avfallsboder må det tas hensyn til at det i fremtiden kan komme nye beholdertyper med avvikende mål. Målene er oppgitt fra produsent og GIR kan ikke ta ansvar for eventuelle feil i produsentenes materiale.
Se punkt 10.1 for tekniske krav til avfallsboder.

5.1.1 ANSKAFFELSE AV BEHOLDERE

Alle avfallsbeholdere leveres ut av GIR og leies ut til abonnenten. Abonnenten må benytte det oppsamlingsutstyr som bestemmes av GIR. Avfallsbeholdere skal følge eiendommen og ikke tas med ved for eksempel flytting.

5.1.2 ENDRING AV BEHOLDERSTØRRELSE

Abonnenten kan selv velge beholderstørrelse innenfor GIR’s ulike abonnementstyper. Størrelsen på restavfallsbeholderen vil bestemme om abonnenten skal ha normalt, redusert eller utvidet abonnement. Abonnenten står fritt til å velge riktig størrelse på beholder for papp/papir og glass- og metallemballasje etter sitt behov. Størrelsen på beholder for papp/papir og glass- og metallemballasje påvirker ikke størrelsen på renovasjonsgebyret.

Ved endring av beholderstørrelse må GIR kontaktes på servicetelefonen 62 96 01 80, eller ved å benytte kontaktskjema på GIR’s hjemmesider www.gir.hm.no.

5.1.3 GIR’S ANLEDNING TIL Å BESTEMME BEHOLDERSTØRRELSE

Dersom renovatøren gjentatte ganger registrerer at beholderne er overfylte eller for hardt komprimert, kan GIR pålegge utvidelse av beholderstørrelse etter forutgående varsling, selv om dette medfører økte kostnader for abonnenten.

5.1.5 TØMMING FOR ABONNENTENS REGNING

Ved overskridelse av kildesorteringsbestemmelsene kan renovatøren, etter forutgående varsling, nekte å tømme avfallsbeholderen før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer, kan GIR for abonnentens regning sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet.

5.1.6 ANSVAR FOR SKADER

Abonnenten er ansvarlig for skader på beholderne forårsaket av feilaktig bruk eller grov uaktsomhet hos abonnenten. Ved skader som skyldes normal bruk som f. eks slitasje byttes beholderne ut kostnadsfritt. GIR avgjør når en beholder skal repareres eller byttes ut. Ved skader på beholderne skal abonnenten straks varsle GIR.

5.1.7 RENHOLD AV BEHOLDERE

Renhold av avfallsbeholderne besørges av abonnentene. 

5.1.8 PLASSERING OG TØMMING AV BEHOLDERE.

Avfallsbeholderne må plasseres slik at de ikke er til unødig sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.
Beholderne plasseres inntil vegkant med maksimal gangavstand 10 meter fra hovedveg. Avfallsbeholdere eller avfallsbod skal være synlig fra den veien GIR trafikerer. Det kan inngås avtale om annen plassering mot ekstra gebyr, se punkt 4.3.2.2 og punkt 4.3.4.

Avfallsbeholderne skal plasseres på markplan. Med dette menes at eventuelle kanter som beholderne må flyttes over ikke skal overskride 3 cm. Dersom det er høyere terskler enn dette skal disse utrustes med kjøreramper eller grus.
Beholdere skal ikke plasseres innendørs i boder, garasjer etc. der det oppbevares andre ting enn avfall.
Etter tømming skal beholdere plasseres tilbake til samme sted som før tømming.

Avfallsbeholdere skal i utgangspunktet ha samme plassering hele året, men det kan unntaksvis innvilges ulike beholderplassering etter søknad til GIR. Slik endring av beholderplassering skal begrunnes i sommer- og vinterføre og endring i plassering skal skje 1. oktober og 1. mai. Det er abonnentens ansvar å flytte beholderne på disse datoene.

5.1.8.1 Spesielt risokofylte beholderplasseringer

Enkelte beholderplasseringer innebærer spesielt stor trafikksikkerhetsrisiko ved stopp i forbindelse med tømming. Det kan være nødvendig at beholdere må flyttes av hensyn til sikkerheten for sjåføren og andre trafikanter. Dette gjelder spesielt ved stans langs veier med stor trafikktetthet og høy hastighet der veien er uoversiktlig.
Ved slike tilfeller vil GIR gjøre en befaring ved kjøreleder og verneombud som i fellesskap vil avgjøre om risikoen er så høy at beholderne må flyttes.
Ved slike tilfeller vil abonnenten bli kontaktet før beholdere flyttes.

5.1.9 EKSTRASEKK

Det deles ut to egne sekker for restavfall hvert år. Disse er tydelig merket med ekstrasekk samt med GIR’s logo. Sekkene deles ut hvert år før jul. Sekkene er ment å brukes til ekstra avfall som oppstår i forbindelse med høytider. Abonnenten står allikevel fritt til å velge når sekkene skal benyttes.
Sekken skal knytes godt igjen og settes ut sammen med restavfallsbeholderen på tømmedagen for restavfall.
Renovatøren vil ikke ta med andre avfallssekker enn disse spesielt merkede sekkene. Andre avfallssekker må abonnenten selv sørge for å bringe til godkjent mottak.

5.2 INNSAMLINGSFREKVENS

Oppsamlingsenhetene skal som utgangspunkt tømmes med følgende hyppighet:

Restavfall Hver 2. uke
Papp/papir Hver 4. uke
Husholdningsplast Hver 4. uke
Glass- og metallemballasje Tømmes hver 6. uke etter behov

Frekvensen kan avvike noe ved høytider og helligdager.
Enkelte borettslag, storforbrukere og lignende vil kunne ha avvikende tømmefrekvens.
Tømmedager kunngjøres i egen hentekalender som distribueres til alle abonnenter. Her kunngjøres også endringer i forbindelse med helligdager etc. Se for øvrig punkt 7 Hentekalender.

5.3 AVGLEMT TØMMING

Dersom det av ulike årsaker er avglemt tømming må abonnenten straks varsle GIR om dette. Dette kan gjøres på GIR’s servicetelefon 62 96 01 80 eller via kontaktskjema på GIR’s hjemmesider www.gir.hm.no. GIR vil etter slik melding foreta tømming så raskt som mulig.
Frist for å melde avglemt tømming er 1 uke. Meldinger som kommer inn etter dette vil ikke bli utført før ved neste ordinære tømming.

Tilbake til forsiden